Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Energiebesparingsactie voor medewerkers met koopwoning in Helmond

Gemeente Helmond en Energiehuis Helmond zijn een actie gestart vanuit de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik. Met de actie helpen we inwoners met een koopwoning in Helmond om energie te besparen  in hun woning. Zeker nu we meer thuis zijn, de moeite waard. Het levert meer wooncomfort op, een lagere energierekening én het helpt voor een beter klimaat! 


Gratis energieadvies en bespaarbox

Mensen met een koopwoning in Helmond kunnen zich aanmelden voor een gratis energieadvies op maat. Een onafhankelijke energiecoach van het Energiehuis laat zien waar in de woning mogelijkheden zijn voor energiebesparing. Ook ontvangen de bewoners een gratis energiebespaarbox met handige spullen om zelf meteen aan de slag.  

Help jij jouw medewerkers of collega’s om meer energie uit hun huis te halen? Attendeer ze dan op www.allelichtenopgroen.nl/energiecoach voor meer informatie en aanmelden. 

HellemondGiftbon

Hellemondgiftbon……..de cadeaubon om de Helmondse collega-ondernemers te steunen in deze lastige tijd.

De bon is ideaal als eindejaarsgeschenk, relatiegeschenk of gewoon als cadeau. Gaat dit jaar de zomerbarbecue niet door? Met een Hellemondgiftbon maak je je personeel toch blij. 

Bestellen en of vragen hierover: administratie@hellemondgift.nl 
 

Smart Synergy Helmond

Binnen het kernthema Energiebewust en duurzaam worden vier projecten uitgevoerd in samenwerking met Stichting InduSym. Deze projecten zijn gebundeld onder de vlag Smart Synergy Helmond. Smart staat voor de slimme uitrol van innovatie in de praktijk, synergy staat voor de synergie tussen symbiose en energie: verduurzamen door samenwerking.

 • Door deze losse projecten te verbinden onder één vlag, is een basis gelegd om samen te werken met partners buiten Helmond en om cofinanciering te zoeken uit regionale, provinciale en landelijke gelden.
 • Provincie Brabant, VNO-NCW, BOM, Innovatiehuis de Peel en Rabobank De Peel Noord hebben verklaard deel te willen nemen in een klankbordgroep om kennis, netwerk en middelen bij te dragen.
 • Voor het project Smart Synergy Helmond is een OP-Zuid 4F subsidie aangevraagd à €823.000 met een looptijd tot 2023. Over toekenning wordt eind juli 2020 bericht.

Onder Smart Synergy Helmond vallen de vier lopende projecten:

Warmtenet Groot Schooten,  Proceswaterfabriek en AWZI BZOB,  Industriële symbiose BZOB en  InduSym Reststromenplatform & afvalcollectief.

Onderstaande paragrafen beschrijven kort de aanleiding, de belangrijkste resultaten en het vervolg van deze deelprojecten.

Warmtenet Groot Schooten

Groot Schooten is door Gemeente Helmond aangewezen als pilotgebied energietransitie. Hier, en op de aangrenzende Automotive Campus, ligt de potentie om 400.000 m3 aardgas te besparen door aanleg van een warmtenet. Dit ontzorgt ondernemers en pandeigenaren die moeten overstappen op duurzame energievoorzieningen.

 • Er is in een werkgroep van lokale ondernemers, bestaande uit e-Quest, GW Leidingtechniek, Kuijpers en SBH, begonnen met het creëren van draagvlak en het opstellen van een conceptplan, inclusief tracé.
 • Er is een inventarisatie gestart van de warmte- en koudebehoefte bij geïnteresseerde bedrijven.
 • Aan de hand van prijsberekeningen is vastgesteld dat er een haalbare businesscase ligt.
 • Bij Kuijpers ligt de intentie om dit warmtenet te gaan aanleggen en onderhouden.

Een natuurlijk startpunt voor de aanleg ligt bij de twee bestaande WKO’s op Groot Schooten. Kuijpers is eigenaar van één ervan en is bezig met de overname van de tweede. Zodra dit is afgerond, wordt overgegaan op een praktijkontwerp, bepaling van tarieven en het verder uitbouwen van draagvlak. Exploitatie zal gebeuren in een op te richten BV of collectief.

Proceswaterfabriek en AWZI BZOB

De periodiek lage waterdruk op het leidingnet van Brabant Water en het verplichte terugbrengen van het gebruik van grondwater op Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant (BZOB) vormde de aanleiding voor een samenwerking met Hydreco, Colsen en BrabantWater. Met hen is het project gestart om met een proceswaterfabriek een groot deel van het lokale afvalwater om te zetten tot weer bruikbaar proceswater. Zo wordt drinkwatergebruik vermeden en neemt de belasting op het riool af.

 • Op bedrijventerrein BZOB is een inventarisatie gedaan van de kwaliteit en kwantiteit van proces- en afvalwaterstromen. De geïnventariseerde bedrijven verbruiken samen 1.4 miljoen m3 water per jaar en lozen jaarlijks 24.500 vervuilingseenheden.
 • Er is één concept uitgewerkt voor de productie van demiwater. De productie van andere types proceswater is onderzocht, maar bleek niet rendabel.
 • Er zijn twee concepten uitgewerkt voor het zuiveringsgedeelte met bijbehorende zuiveringstarieven per Ve: anaeroob met bacteriën en aeroob met beluchtingstanks.

In het ideale geval wordt er door anaerobe zuivering jaarlijks 8000 m3 biogas gemaakt van de organische reststromen in het afvalwater. De belangrijkste leverancier van organische stromen is Van Rooi Meat. Mochten zij niet willen deelnemen aan het project, is een aerobe zuiveringsinstallatie zonder productie van biogas het meest rendabel.

Er kan reeds gestart worden met de productie van demiwater voordat de afvalwaterzuivering is gerealiseerd. De bron voor het water is dan tijdelijk de Zuid-Willemsvaart.

 

Industriële symbiose BZOB

Bij de inventarisatie van waterstromen op bedrijventerrein BZOB is ook gas- en elektriciteitsverbruik in kaart gebracht. Met de uitwisseling van warmte tussen bedrijven kan tot 8 miljoen m3 aardgas worden bespaard. Er is met Engie een samenwerking gestart om de haalbaarheid van een warmtenet te onderzoeken. Drie lopende trajecten kunnen hierin meegenomen worden:

 • Voor het anaerobe zuiveringsconcept van de proceswaterfabriek is restwarmte nodig die bij Coppens aanwezig is.
 • Door Engie wordt reeds een uitwisseling tussen De Wit en Arte onderzocht.
 • Energyport Peelland kan met een beoogde, nabijgelegen biocomposteerder 10 MW warmte leveren die vrijkomt bij het verwerken van lokaal restafval uit de agrarische sector.

Deze uitwisselingen vormen onderdeel van een groter samenwerkingsverband. Naast warmte worden ook vaste stoffen geproduceerd in de biocomposteerder, die kunnen worden verwerkt tot kunstmest of biobased plaatmateriaal.

InduSym Reststromenmarktplaats en collectieve afvalinzameling

De hoeveelheid gegevens over afval en grondstoffen in de InduSym database blijft toenemen. Er worden geregeld kleine matches gemaakt op het platform en er ontstaat ook inzicht in de bulkhoeveelheid afval in Helmond (zie afbeeldingen). Dit inzicht geeft aanleiding tot het opstarten van grotere uitwisselingen.

Eén oplossing voor de onbenutte waarde van reststromen is het collectief ophalen van afval. Hierdoor is het rendabel om meer reststromen uit het bedrijfsafval te scheiden. In samenwerking met Renewi en twee stagiairs van de Fontys is hier een opzet voor geformuleerd. Ook met Suez zijn gesprekken gevoerd. Hieruit zijn drie aanbevelingen gekomen:

 • Er kan op korte termijn worden gestart met een ophaalroute voor pmd-bedrijfsafval.
 • Er is bij ondernemers behoefte aan meer kennis en ondersteuning bij afvalscheiding. Door middel van een afvalcoach kunnen zij laagdrempelig geholpen worden.
 • Renewi en Stichting InduSym hebben een kennisnetwerk dat ingezet kan worden bij materiaalvraagstukken om productieprocessen te verduurzamen.

Deze acties worden in eerste instantie met Renewi en kennisinstellingen in gang gezet, waarna de samenwerking wordt uitgebreid. Vanuit dit netwerk kan het afvalmanagement van bedrijven worden geïnnoveerd, bijvoorbeeld met smart chips die met real-time monitoring van containers het aantal vervoersbewegingen en onnodige ledigingen verder terugbrengen.

 

Terreinconciërge Henry: oplossen waar nodig, ondersteunen waar mogelijk!

Proactieve aanpak van veiligheid en uitstraling op de bedrijventerreinen

Terreinconciërge Henry van Dongen is inmiddels al zo’n vier weken aan de slag op de Helmondse bedrijventerreinen. Tijd voor een kennismaking dus.

Henry (66) is sinds kort gepensioneerd politieman. “De laatste jaren ben ik als wijkagent in de Rijpelberg werkzaam geweest. Ik zette me graag in voor de veiligheid in de wijk en voelde me enorm betrokken bij de inwoners ervan. Het gevoel iets te kunnen betekenen heeft me altijd goed gedaan. Stilzitten is niks voor mij, dus nog voor mijn afscheid (na 46 dienstjaren) bij de politie heb ik de functie van bedrijventerreinconciërge bij Stichting Bedrijventerreinen Helmond met beide handen aangegrepen. Een mooie uitdaging!

Waar komt het idee voor een Terreinconciërge vandaan?
De missie van Stichting Bedrijventerreinen Helmond is te zorgen voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemingsklimaat op de bedrijventerreinen. Een belangrijke voorwaarde daarin is dat ondernemers in een optimale werkomgeving kunnen ondernemen. Bedrijventerreinen moeten schoon, heel en veilig zijn.  Al ruim 15 jaar zijn de bedrijventerreinen in Helmond in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Een landelijk keurmerk (om veilige bedrijfsomgeving te waarborgen) dat een nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen eist. De werkgroep KVO, die bestaat uit ondernemers, politie, gemeente en brandweer, is voortdurend actief om die gezamenlijke doelstelling te borgen en de veiligheid & uitstraling op de terreinen te vergroten.

In de ideale situatie zouden er geen onvolkomenheden in de openbare ruimte waar te nemen zijn. Alle straatverlichting brandt, er staan geen palen of verkeersborden scheef, er zijn geen stuk gereden bermen, er ligt geen zwerfafval en het groen is uitstekend onderhouden zodat er goed zicht is op de wegen.

Om tot zo’n ideale situatie te komen zijn extra ogen, oren en handen een welkome aanvulling, of eigenlijk een must. Zeker om aan het door ondernemers gewenste niveau te voldoen. Natuurlijk is de gemeente er, evenals de politie, maar die kunnen niet overal op letten. Als organisatie van, voor en door ondernemers heeft SBH ingezet op de invoering van een terreinconciërge, die dagdagelijks op de bedrijventerreinen (zichtbaar) aanwezig is. Om zaken vroegtijdig te signaleren, direct aan te pakken en in de toekomst waar mogelijk te voorkomen. Zo is uiteindelijk budget beschikbaar gesteld binnen de extra economische impuls bedrijventerreinen (cofinanciering tussen SBH en gemeente Helmond) om een terreinconciërge in te zetten. De bijdrage is voor een pilot van twee jaar, waarna een evaluatie zal uitwijzen of het structureel zal worden ingevoerd. De Terreinconciërge moet onderdeel worden van een compleet veiligheidsconcept.

     

  *situatie voor                                              *situatie na

Waar liggen de grootste uitdagingen voor jou als Terreinconciërge?
Als terreinconciërge ben ik de extra ogen die zien wat er speelt op een terrein. Aan mij de taak om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Altijd vanuit het oogpunt van de ondernemer. Oplossen waar nodig en ondersteunen waar mogelijk. Informatie ontvangen is dan een belangrijke factor, dus ik ga voor goede contacten en korte lijnen. Momenteel focus ik me op het schouwen van alle terreinen, om het gebied nog beter te leren kennen en binnenkort zal ik daar het kennismaken met ondernemers aan toevoegen. Enerzijds om het concept van Terreinconciërge onder de aandacht te brengen en om te vragen of er iets speelt in de directe omgeving, anderzijds om simpelweg de contacten te leggen. Ik hoop dat ondernemers mij op termijn vanzelf weten te vinden.

Hoe ziet een dag van de Terreinconciërge eruit?
Henry: “Mijn werkdag breng ik door op straat om te signaleren wat er gebeurt op de bedrijventerreinen en om zaken aan te pakken die gemeld zijn door ondernemers”. De ene keer is dat het snoeien van wild groeiende takken op cruciale zichtlocaties, een andere keer het ruimen van een verdwaalde autoband of ander zwerfvuil. In de eerste weken heb ik ook al diverse verkeersborden recht gezet en een beetje opgepoetst voor een nette verzorgde uitstraling. Het verhoogt de veiligheid en je ziet ook nog eens meteen resultaat!

Regelmatig overleg ik met opzichters van de gemeente. Ook gewoon in ’t veld’, daar waar het te doen is. Door die lijnen kort te houden kan ik ze snel inschakelen voor bijvoorbeeld het vervangen van een kapot straatnaambord of het ruimen van grote hoeveelheden ‘rommel’.

Mijn standplaats is het kantoor van Stichting Bedrijventerreinen Helmond, gelegen aan de Lagedijk 24, midden op bedrijventerrein Hoogeind. Van daaruit stap ik in mijn ‘schoon, heel, veilig auto’ om het gebied in te gaan.
Ik merk dat de wagen steeds meer opvalt. Ondernemers spreken me aan over zaken waaraan ze zich storen. Kan ik het oplossen, zoals het recht leggen van een betonnen varkensrug, dan doe ik dat meteen. Is er groter geschut nodig, dan pak ik mijn telefoon en bel direct de juiste persoon binnen de gemeente. Ik zorg ervoor dat het wordt opgelost.

Wat er allemaal in de auto ligt? “Een ladder, snoeischaar en een schop. Verder wat gereedschap voor kleine hand- en spandiensten. Het moet het nog een beetje vorm krijgen.

Tijdens mijn rondes let ik uiteraard ook op situaties bij bedrijven zelf. Is het hekwerk kapot of staat er veel brandgevaarlijk goed (bv. pallets) tegen het pand, dan loop ik even naar binnen om de ondernemer daarop te attenderen. Vooral voor de eigen veiligheid, maar ook voor een stukje uitstraling in het algemeen. Samen moeten we het doen!  

De inzet van de Terreinconciërge is een pilot voor twee jaar. Wanneer is de pilot geslaagd?
Voor Stichting Bedrijventerreinen Helmond is het geslaagd als ondernemers de meerwaarde van de Terreinconciërge zien én voelen. Dat de terreinen er continue representatief en veilig bij liggen. Enerzijds leggen we de lat hoog, maar tegelijkertijd krijgt Henry de kans om vanuit zijn enthousiasme en ervaring de functie vorm te geven. Daar hebben we alle vertrouwen in.

Henry: “Voor mij is het geslaagd als mensen mij weten te vinden, dat ze mij kennen als hét gezicht van de Terreinconciërge. Dat de input vanuit ondernemers de basis is voor het werk dat ik doe en oppak. Daarom is het heel belangrijk dat in dit eerste jaar de zichtbaarheid van de Terreinconciërge vergroot wordt.” Zie je me rijden, spreek me aan. Ik kom graag met je in gesprek!

Technische bedrijven & onderwijs als buddy's verbonden

Onderstaand een oproep van Stichting Hightech Helmond- de Peel aan technische (maak) bedrijven. 

Meedoen met het buddyproject in het nieuwe schooljaar? 
Aanmelden kan door voor vrijdag 31 juli a.s. een mail te sturen naar info@hightechdepeelhelmond.nl

 

Huijbregts Groep snel na brand weer in productie. Onze dank is groot!

Huijbregts Groep is donderdagavond 18 juni getroffen door een flinke brand in een relatief klein gebouw van het complex. In het gebouw waren een van de kleinere mengerijen en opslag van grondstoffen gehuisvest. De mengerij en het magazijn zijn geheel verloren gegaan. Gelukkig zijn bij deze brand geen gewonden gevallen.

Nadat het sein ‘brand meester’ om 22.15 uur op donderdagavond 18 juni gegeven werd zijn de overige mengerijen en magazijnen onderzocht op productiebeperkende symptomen. Na een grondige organoleptische analyse is gebleken dat productie op vrijdagochtend ‘normaal’ kon worden opgestart. Huijbregts Groep kon daarmee al op vrijdag aan al haar leveringsverplichtingen voldoen.

Grondstoffen
Tijdens de brand is een analyse gemaakt van de goederen die in het brandende pand aanwezig waren. Op donderdagavond zijn bestellingen geplaatst voor vervangende grondstoffen. Op vrijdagochtend werden de eerste leveringen bij Huijbregts Groep aangevoerd. We maken voor de opslag van onze goederen dankbaar gebruik van onze huisleverancier Van den Broek Logistics voor warehousing. Mooi dat dit zo dichtbij kan en dat we zo snel met elkaar kunnen schakelen.

Het complex van Huijbregts Groep is gecompartimenteerd opgebouwd. Elk gebouw is gescheiden van een ander gebouw door branddeuren, geursluizen en rookgangen. Deze opbouw heeft ervoor gezorgd dat de brand vanuit de kleine mengerij en het magazijn niet is overgeslagen op andere gebouwen.

De productielocatie in Spanje nadert de voltooiing, we maken nu plannen voor de wederopbouw in Helmond, waarbij we het uitgangspunt van segmentering, gescheiden voorraadmagazijnen en gescheiden productielocaties blijven hanteren.

Huijbregts Groep dankt allereerst alle hulpverleners voor hun inzet, ons respect voor deze inzet is groot. Verder natuurlijk alle geboden hulp van directe en indirecte buren tijdens en na de brand. Aan de hand van het grote aantal berichten en de vele attenties concluderen we dat veel mensen met ons meeleven.

Natuurlijk danken we ook onze eigen medewerkers, we hebben een enorme drive en saamhorigheid gezien.

Onze dank is groot!   

Komen tot fietsstimulering: hoe zet ik intern de juiste stappen?

Om aan de gang te gaan met fietsstimulering kun je zelf de eerste stappen zetten. Maar hoe overtuig je je directie van nut en noodzaak? In dit webinar kijken we naar de stappen die je als werkgever zet om tot nieuw beleid of maatregelen te komen. We helpen je met praktische tips en tricks voor jouw interne zoektocht naar draagvlak bij de juiste collega's en (financiële) middelen. En dat doen we niet alleen; we laten ook werkgevers aan het woord. Daar zit tenslotte de praktijkervaring! Onder andere Fontys, Fujifilm, Brainport Development en Waterschap Aa en Maas vertellen je hoe zij aan de slag zijn gegaan. Meld je aan via: https://bmn.webinargeek.com/sjees-inspiratiesessie-3.

 

Dit webinar wordt verzorgd door het Brabant Mobiliteitsnetwerk in samenwerking met Ons Brabant Fietst.

Eventueel: Meer informatie vind je op: https://sjeesgangmakers.nl/inspiratiesessies 

80 deelfietsen en 50 elektrische deelscooters in Helmond

De afgelopen periode zijn er op verschillende plekken in Helmond knalgroene elektrische deelscooters geplaatst. Daar komen nu nog 80 deelfietsen bij, te herkennen aan een opvallende opdruk. Het plaatsen van de fietsen is onderdeel van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL en bedoeld om mensen in de regio een alternatief te bieden om slimmer en schoner van A naar B te komen, met name in de spits.

Middels een app van het bedrijf Mobility Mixx zijn de deeldiensten vanaf nu beschikbaar. De betrokken partijen waaronder ook de gemeente Helmond, verzoeken burgers daarbij wel nadrukkelijk de richtlijnen van het RIVM te volgen met betrekking tot de Coronacrisis. De voorbereidingen voor het project liepen al sinds vorig jaar.

De fietsen zijn van het bedrijf Go About. Deze zijn te vinden op circa 10 locaties in Helmond, waaronder de treinstations, de Automotive Campus en de Human Campus van Driessen. De e-scooters van het bedrijf GO Sharing zijn verspreid over de hele stad. Het plaatsen van deze vervoersdiensten stond reeds maanden geleden al gepland. Ze staan nu voornamelijk alvast klaar voor wanneer de Coronacrisis voorbij is en iedereen weer naar het werk of school toe kan gaan. Wie nu al van de diensten gebruik wil maken, bijvoorbeeld mensen in cruciale beroepen of vitale processen die juist nu op het werk nodig zijn, kan terecht op de webpagina’s die onderaan dit artikel staan vermeld.

Uitbreiding van de diensten volgt later dit jaar
Uiteindelijk blijft het niet bij 80 fietsen en 50 elektrische scooters in Helmond, maar wordt het aanbod van verschillende vervoersdiensten verder uitgebreid naar diverse locaties in het gebied rondom de N279 Veghel-Helmond-Asten. De bedrijventerreinen in Veghel en de omgeving van Gemert-Bakel liggen daarbij voor de hand. Het is doorgaans namelijk erg druk in deze regio, met name tijdens de spits. Bovendien starten er medio 2021 ingrijpende wegwerkzaamheden die extra hinder gaan veroorzaken, onder andere op de N279 tussen Veghel en Asten. SmartwayZ.NL wil mensen in de regio schonere en slimmere alternatieven bieden voor het reizen met de auto. Later dit jaar ontvangen automobilisten die regelmatig naar hun werk reizen via de N279 Veghel-Helmond-Asten een probeeraanbod, waarmee ze reistegoed kunnen verdienen door minder in de spits te rijden. Mobility Mixx zal gesprekken voeren met de betrokken partijen om dit mogelijk te maken.

•Klik hier voor informatie voor werkgevers of bel met Mobility Mixx via 088 527 28 50
•Klik hier voor meer informatie over de fietsen van Go About
•Klik hier voor meer informatie over de scooters van GO Sharing
•Klik hier voor meer informatie over SmartwayZ.NL
•Klik hier voor meer informatie over Mobility Mixx

PeelPakket.nl steunt lokale ondernemers 

Netwerkclub JCI Peelland helpt lokale ondernemers, die door de coronacrisis hun inkomsten hebben zien teruglopen, met het PeelPakket. Een cadeaupakket bestaande uit allerlei leuke, lekkere en lokale producten, waarbij de volledige opbrengst direct terug gaat naar de ondernemers. Voor de promotie hiervan hebben we jullie hulp keihard nodig.  

De eerste zes PeelPakketten zijn maandag 25 mei jl. officieel uitgereikt aan alle burgemeesters van de Peelgemeenten. De burgemeesters van de verschillende Peelgemeenten dragen het Peelpakket een warm hart toe. Zij vinden het allen belangrijk om, zeker in deze tijd, de handen ineen te slaan om lokale ondernemers te helpen. “Naast het verdrietige wat ik meemaak in deze tijd, maak ik ook hele mooie dingen mee en dit initiatief is hier een goed voorbeeld van, waarin saamhorigheid en elkaar helpen voorop staan. Dit zijn de kippenvelmomenten.” aldus Elly Blanksma, burgemeester van Helmond. Tevens is één van de pakketten overhandigd aan de heer Michielsen, directeur van Rabobank Helmond Peel Noord, die het initiatief mee financiert.

De lokale ondernemers zijn niet weg te denken uit onze dorpskernen en het centrum van Helmond. Veel van deze lokale ondernemers zijn echter flink getroffen door deze coronacrisis. Ze zien hun omzet sterk dalen of zelfs wegvallen. JCI Peelland heeft nagedacht over hoe zij de bedrijven in hun regio – regio de Peel – kunnen ondersteunen. JCI Peelland helpt en verbindt als netwerkclub en doet graag iets terug voor de maatschappij en de regio “Omdat wij elkaar helpen”, dat is hun drijfveer. In korte tijd zijn de leden van de netwerkclub onderverdeeld in commissies die het werk verdelen om dit initiatief tot een succes te maken.

Het PeelPakket staat voor samenwerking en verbinding. Met het PeelPakket geef je als koper lokale ondernemers een steuntje in de rug. Het pakket is te koop voor zowel particulieren als bedrijven. In het laatste geval roepen wij de ondernemers waar het nog relatief goed mee gaat op om de ondernemers waar het minder goed mee gaat te helpen.

In het PeelPakket komt al het leuks en lekkers van lokale ondernemers samen. Voor € 31,50 koop je een pakket boordevol producten uit de Peel en waardebonnen van plaatselijke winkels. Al het geld gaat rechtstreeks terug naar de ondernemers die het nu meer dan ooit kunnen gebruiken. Het pakket is te bestellen op: www.peelpakket.nl. Tevens kunnen kopers kiezen om een donatie te doen, dit komt ten goede aan de lokale minima.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Van Lieshout Packaging, VVV en Helmond Marketing.

Arte Foundation steunt 100 getroffen families

De Arte Responsible Stone Foundation zorgt ervoor dat kinderen in de omgeving van granietgroeves in India een kans krijgen op een betere toekomst dankzij onderwijs. De gevolgen van het corona virus raken het projectgebied dusdanig dat de Arte Foundation heeft gezocht naar een manier om te helpen. In het gebied wonen 100 families die buiten de voedselregeling van de overheid vallen. Dit zijn voornamelijk arbeidsmigranten en zij hebben, nu het werk is stilgevallen, geen geld om eten te kopen. Ze kunnen niet terug naar de woonplaats waar ze vandaan komen en zitten vast zonder inkomen. De Arte Foundation gaat rijst, groenten, peulvruchten en aardappels financieren om er voor te zorgen dat deze families twee maanden lang in hun primaire levensbehoeften worden voorzien. De directie van Arte gaat zorg dragen dat er €6000,00 voor de Arte Foundation wordt opgehaald. Benieuwd naar de inspanningen van de Arte Foundation of wil je een donatie doen? Kijk op www.artefoundation.nl.