Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Career Event Fontys

Fontys nodigt u uit voor hun Career Event op woensdagmiddag 1 april 2020! 

Binnen Fontys Hogeschool Economie en Communicatie (FHEC) volgen zo’n 4.000 studenten een hogere beroepsopleiding. Dat zijn allemaal studenten die binnen afzienbare tijd het werkveld gaan betreden. Daarom organiseren we voor de zesde keer het succesvolle Career Event: een evenement dat in het teken staat van netwerken en waarbij u kunt kennismaken met studenten die op zoek zijn naar een stage of afstudeeropdracht.  

Dit jaar zijn er studenten van verschillende opleidingen bij het Career Event aanwezig: studenten uit de richtingen Communicatie (zowel Nederlands- als Engelstalig), Accountancy, Finance & Control, Finance Tax and Advice, Commerciële Economie, Ondernemerschap & Retail Management, International Business (Engelstalig), Bedrijfskunde en Vastgoed & Makelaardij.

Bekijk de uitnodiging

Programma
Datum: woensdag 1 april 2020
12.00 uur: ontvangst met lunch en inrichten eigen plek
13.00 uur: start Career Event
17.00 uur: afsluitende borrel
Locatie: Aula R5, Fontys locatie Rachelsmolen 1, Eindhoven
Kosten: deelname aan dit event is kosteloos

AANMELDEN 

Na aanmelding wordt u automatisch op de hoogte gehouden.
Let op: kijkend naar de capaciteit van onze locatie kunnen we slechts een beperkt aantal bedrijven per sector plaatsen. Schrijf u snel in!

Brainport Development voor het MKB

Onlangs startte Nicole Zwetsloot als Projectcoördinator MKB bij Brainport Development. Haar voornaamste focus in haar functie ligt op het versterken van het regionale MKB op het onderwerp aantrekken en behoud van internationaal talent.

Maak kennis met Nicole en lees waarvoor u een beroep op haar en haar collega’s kunt doen?  

Nicole: Sinds mijn afstuderen is arbeidsbemiddeling de rode draad in mijn carrière. Daarbij lag mijn focus met name op sociale en maatschappelijke thema’s. Zo werkte ik bij een re-integratiebureau waar ik cliënten vanuit de bijstand, zw, WIA, wajong en spoor 2 en outplacement trajecten begeleidde (van werk) naar werk. Daarna richtte ik me op het bemiddelen van professionals binnen het Sociaal Domein van gemeenten en (jeugd)zorg-/welzijnsorganisaties. Vanuit deze rol heb ik de stap naar Brainport Development gemaakt om een grotere maatschappelijke bijdrage te leveren aan de regio waar ik zelf woonachtig ben. 

Naar verwachting is er tenminste nog drie jaar sprake van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt plus een achterblijvende instroom in de juist voor de Brainport regio zo belangrijke technische en IT-sector. Ondertussen neemt het aantal openstaande technische vacatures toe. Daar komt bij dat veranderde technologieën banen veranderen. Daardoor stijgt de vraag naar technische en digitale vaardigheden bij medewerkers in alle sectoren. Het gevolg: alleen nog maar groter wordende kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan technisch personeel. Om hierop in te spelen is er vanuit Brainport Development het programma ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’ ontwikkeld. Binnen dit programma, waar we ons richten op de hightech en maakindustrie, staat het opleiden, aantrekken, behouden en leven lang ontwikkelen van talent centraal, omdat innovatie voortkomt uit het beschikbaar zijn van deze talenten.Binnen het programma ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’ focussen wij ons op 3 thema’s:

1. Onderwijsinnovatie: we werken in diverse projecten samen met partners aan techniekpromotie in het onderwijs op alle niveaus, verbinden onderwijs en ondernemers en nemen initiatieven gericht op hybride docenten en internationalisering in het onderwijs. We doen dit samen met plaatselijke initiatieven zoals o.a. Stichting Hightech Helmond De Peel en de Stuurgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt Laarbeek.

2. Leven lang ontwikkelen: via bewustwording en advies stimuleren we werkgevers om actief de ontwikkeling van hun personeel op te pakken zodat zij vitale werknemers blijven, beter inzetbaar zijn en dat competenties van mensen aansluiten op wat een bedrijf nodig heeft. Kijk bijvoorbeeld op samenklaarvoordetoekomst.nl voor een overzicht van regionale initiatieven en aanbieders rondom dit thema. 

3. Balans op de arbeidsmarkt: we promoten technische richtingen in het onderwijs zodat er meer mensen uitstromen met een relevante kwalificatie voor de arbeidsmarkt en helpen ondernemers bij HR en recruitmentinnovatie. Tevens zetten we ons in op het aantrekken en behouden van internationale studenten en aantrekken van internationale kenniswerkers, onder andere middels onze website en jobportal.

Bent u op zoek naar potentiële (internationale) tech en IT werknemers? Wilt u op de hoogte gehouden worden van en bijdragen aan onderwijsinnovatie? Er zijn vele mogelijkheden om deel te nemen aan en baat te hebben bij bovengenoemde 3 thema’s van het programma.

Neem voor meer informatie contact op met mij. Ik kijk ernaar uit om met u in gesprek te gaan en te bekijken waar er nog kansen liggen voor uw organisatie.

Hartelijke groet,

Nicole Zwetsloot
Projectcoördinator MKB(+) | Brainport Talent Attraction Program

n.zwetsloot@brainportdevelopment.nl 
www.brainportdevelopment.nl 

Working together on a strong Brainport Eindhoven
Brainport Development is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brainport Eindhoven. Als onafhankelijke en publieke partij werken we samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan een sterke en duurzame economische regio.

SLIM -subsidie

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen (LLO) van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Voor zowel werkgevers als werkenden is het belangrijk om hierop te anticiperen. Ondernemingen die investeren in LLO kunnen vanaf 2 maart 2020 SLIM-subsidie aanvragen.

Voor wie is de subsidie uit de SLIM-regeling bedoeld?

De SLIM-regeling kent drie doelgroepen:

 1. Individuele mkb’s, omdat leren en ontwikkelen in het mkb in het algemeen minder vanzelfsprekend is dan in grotere bedrijven. In het mkb ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming. LLO is in het mkb dan ook minder sterk ontwikkeld dan bij grotere bedrijven.
 2. Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie omdat leren en ontwikkelen minder aan de orde in deze drie sectoren.
 3. Samenwerkingsverbanden in het mkb. O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen als hoofdaanvrager dienen.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

De SLIM-subsidie is beschikbaar voor de volgende initiatieven:

 1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Tot de subsidiabele kosten behoren externe kosten die daadwerkelijk binnen de periode van uitvoering van het initiatief zijn gemaakt. Voor de vergoeding van externe kosten geldt een maximum tarief van 125 euro exclusief BTW. Aangezien voor de uitvoering van een initiatief niet altijd externen ingeschakeld hoeven te worden, komen ook directe loonkosten voor subsidie in aanmerking. Het gaat daarbij om het bruto loon van de persoon of personen die zich in het bedrijf van de subsidie aanvrager of in een van de organisaties in het samenwerkingsverband bezighoudt met de uitvoering van het initiatief.

Hoeveel SLIM-subsidie kan ik aanvragen?

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage 80% bedraagt. Voor subsidieverlening wordt een ondergrens vastgesteld. Subsidie aan individuele mkb-werkgevers of werkgevers in het grootbedrijf in de landbouw-, horeca- en recreatiesector wordt slechts verleend indien de subsidiabele kosten ten minste 5.000 euro bedragen. Deze ondergrens geldt niet voor een aanvraag om subsidie voor derde leerweg trajecten.

Er zijn verschillende maximale subsidiebedragen van toepassing:

 • Voor individuele mkb’s bedraagt de subsidie maximaal 24.999 euro.
 • Voor mkb’s of grote ondernemingen uit de landbouwsector is de subsidie maximaal 20.000 euro. Dat heeft te maken met de landbouw de-minimisverordening (ongeoorloofde staatssteun).
 • Voor het grootbedrijf uit de horeca- en recreatiesector bedraagt de subsidie maximaal 200.000 euro.
 • De maximale subsidie voor een samenwerkingsverband bedraagt 500.000 euro. Daarbij geldt dat geen van de partijen van het samenwerkingsverband aanspraak mag maken op meer dan 200.000 euro.

De maximale subsidie voor derde leerwegtrajecten is 2.700 euro per gerealiseerde praktijkleerplaats is (op basis van 40 weken voor een volledige praktijkleerplaats).

Hoe kan ik de SLIM-subsidie aanvragen?

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen door middel van een online aanvraagformulier. Met deze aanvraag moeten ze een aantal vereiste bijlagen meesturen, zoals een de-minimisverklaring. Het is de bedoeling dat bedrijven jaarlijks SLIM-subsidie kunnen aanvragen in vaste aanvraagtijdvakken:

 • Individuele mkb-werkgevers kunnen subsidie aanvragen van 2 maart 12:00 uur tot en met 31 maart 17:00 uur en van 1 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur.
 • Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen subsidie aanvragen van 1 april 09:00 uur tot en met 30 juni 17:00 uur.

Aanvragers mogen per aanvraagtijdvak maar één subsidieaanvraag indienen voor elk van de genoemde initiatieven. Het aanvragen van subsidie voor loopbaanadviezen en derde leerwegtrajecten is dus mogelijk. De minister gaat loten onder alle ingediende en goed te keuren aanvragen zodra het aanvraagtijdvak verstreken is.

Op de website www.slimwerkgeven.nl kunt u meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.

Kuypers en Kuijpers over het Ondernemersfonds Helmond: ‘Wij zijn een voorname aanjager’

HELMOND - De aankleding van winkelstraten, zonnepanelen op daken van bedrijven, een project om kinderen aan het lezen te krijgen, een musical door medewerkers van het Elkerliek ziekenhuis. Al deze zaken worden of werden deels bekostigd door het Ondernemersfonds Helmond. Dat fonds is dan ook iets om trots op te zijn, vinden voormalig voorzitter Wim Kuypers (75) en zijn kersverse opvolger Joop Kuijpers (52).

Kuypers is bekend van Kuijpers Installaties (bedrijfsnaam wél met puntjes), Kuijpers is fiscalist bij Wesselman. De eerste is gestopt omdat zijn termijn erop zat en vanwege zijn leeftijd. De tweede voldeed het best aan de profielschets. Ook de nieuwe voorzitter moest maatschappelijk geëngageerd zijn. Dat zit met Kuijpers wel goed, meent Kuypers. Met een knipoog: „Hij is prins carnaval geweest (bij de Keiebijters, Briek de 36ste, red.).”

In andere gemeenten blijkt de oprichting van een ondernemersfonds nog vaak een lastig verhaal. In Helmond werkt het fonds al jaren naar tevredenheid. Sinds 2013 betalen alle ongeveer 4.000 ondernemingen in de stad verplicht mee. Dat gaat via de gemeente, op basis van WOZ-waardes en dus naar rato. Het jaarlijkse totaalbudget bedraagt circa 650.000 euro, waarbij het centrummanagement (ongeveer 100.000 euro), het wijkmanagement (225.000) en het parkmanagement (325.000) zichzelf bedruipen.

Projecten met maatschappelijke waarde

In het Helmondse fonds draaien ook de gemeente zelf, het ziekenhuis, andere zorginstellingen en scholen mee. Sterker, vanwege hun omvang behoren ze tot de grootste betalers. Vandaar dat veel projecten van het ondernemersfonds ook een duidelijke maatschappelijke waarde hebben. Kuypers: „We werken veelal vraaggericht en zijn een voorname aanjager.” Met succes. „De lijnen zijn kort in Helmond.”

Het politieke besluit dat elke onderneming verplicht bijdraagt, is een zegen geweest, stelt Kuypers. „Vóór 2013 was een regiomanager vaak meer bezig met contributies ophalen dan met de uitvoering van plannen. Sindsdien zijn er geen freeriders meer en kunnen we vlot dingen voor elkaar krijgen. Het dagelijks bestuur (met naast Kuijpers secretaris Ad Klaasen, penningmeester Hans van Gennep en Audrey van den Broek) kijkt vooral of de middelen doelmatig worden besteed.”

De leiding van het Helmondse ondernemersfonds staat in nauw contact met de verschillende ondernemersverenigingen, voor ideeën, om het draagvlak te peilen en om te evalueren. Ook aan de gemeente wordt verantwoording afgelegd. Binnenkort moet de termijn van het fonds weer worden verlengd. De inzet is om een mandaat te krijgen voor onbepaalde tijd. Of dat gaat lukken, is aan de politiek.

Man met een mening

Kuijpers kan nog niet aangeven welke accenten hij wil gaan leggen. „Ik wil eerst iedereen goed leren kennen.” Een mening heeft hij wel, bijvoorbeeld over het centrum, dat kampt met de nodige leegstand. „Als iedereen buiten Helmond of online koopt, dan houdt de stad een probleem.” Ook anderszins: „Wie sponsoren de verschillende evenementen? De ondernemers. Maar als zij steeds minder inkomsten hebben...” 

Misschien is het maar goed dat ze verplicht bijdragen aan het ondernemersfonds. Kuypers: „Het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar het fonds zal er eens níet zijn. Dan gaan een hoop dingen niet door.”

Uitnodiging klimaatdialoog bedrijven

Op weg naar een klimaatbestendige, groene en gezonde stad

Het klimaat verandert. Dat merken we allemaal, ook in Helmond. Denk maar aan de enorme hittegolf van afgelopen zomer, de lange periode zonder neerslag, maar ook aan stormen en extreme regenbuien die zorgden voor ondergelopen tunnels en kelders. In de komende jaren neemt de kans op hitte, droogte en wateroverlast alleen maar toe. En daarmee ook de risico’s voor onze leefomgeving, onze gezondheid en door schade, ook onze economie. Als we niets doen, dan zijn de gevolgen ingrijpend voor mensen, dieren en planten.

We willen Helmond weerbaar maken tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen, extra ruimte voor water en aan het opslaan van regenwater, zodat het beschikbaar is tijdens periodes van droogte. Maar dat niet alleen, we willen dat Helmond een prettige leefomgeving is met veel aandacht voor groen. Een omgeving die uitnodigt om in beweging te komen en zo ook bijdraagt aan de gezondheid van alle Helmonders.

Stresstesten
Vanuit het Rijk zijn gemeenten verplicht om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Landelijk is daarom afgesproken dat alle gemeenten, waterschappen en provincies in hun gebied zogenoemde stresstesten uitvoeren. In een stresstest wordt de ‘stress’ van extreem weer nagebootst met behulp van rekenmodellen, satellietbeelden en andere gegevens. In 2019 is voor Helmond zo onderzocht welke zwakke plekken in onze stad een rol spelen bij het ontstaan van hittestress, droogte en wateroverlast. Iedere zes jaar voeren we de stresstest in ons gebied opnieuw uit.

Klimaatdialogen
De weg naar een klimaatbestendig Helmond moeten we samen inslaan. Daarom gaan we als gemeente aan de hand van de uitkomsten uit de stresstesten, in gesprek met ‘de stad’. We organiseren daarvoor in het eerste kwartaal van 2020 ‘klimaatdialogen’ met bedrijven, inwoners, maatschappelijke en gezondheidsorganisaties. Tijdens deze dialogen bespreken we de kwetsbaarheid van onze omgeving voor extreem weer. Ook spreken we samen over wat we wel en niet willen en waar voor gemeente Helmond de accenten liggen. Daarnaast denken we na over maatregelen om de kwetsbaarheden te verkleinen. De informatie en ideeën die we ophalen tijdens de klimaatdialogen, werken we uit in actiepunten voor een uitvoeringsplan. Ook andere gemeenten, zoals onze buurgemeenten in de Peel, maken zo’n lokale uitvoeringsagenda. Op basis daarvan stelt de provincie Noord-Brabant een regionale uitvoeringsagenda op.

Graag nodigen we u uit voor de klimaatdialoog met bedrijven

Uit de stresstesten blijkt dat op verharde plekken in onze stad, zoals de bedrijventerreinen en het centrum, de meeste hittestress voorkomt. Waar we nu te maken hebben met gemiddeld zo’n 7 dagen per jaar boven de 30 ◦C gaan we in de toekomst naar meer dan 18 van dit soort extreem warme dagen. Op bedrijventerrein BZOB en Varenschut kan de temperatuur nu al oplopen tot 43◦C. Ook heeft een aantal bedrijventerreinen te kampen met wateroverlast door gebrek aan infiltratiemogelijkheden. Tijdens de klimaatdialoog willen we graag de uitkomsten van de stresstesten toelichten, de gevolgen daarvan bespreken maar vooral ook gezamenlijk nadenken over maatregelen en ideeën voor oplossingen. De input uit deze sessie gebruiken we, samen met de uitkomsten van klimaatdialogen met andere stakeholders, voor het opstellen van een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie.

Ontbijtsessie op donderdag 13 februari, 07.30 – 09.30 uur
De klimaatdialoog voor bedrijven vindt plaats op de Human Campus van de Driessen Groep op (Schootense Dreef 15, Helmond). Om 07.30 uur staat het ontbijtbuffet klaar. We eindigen de dialoog om 09.30 uur. Uw bijdrage is heel waardevol dus we horen graag of u erbij bent.

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier

 

Met vriendelijke groet, Geertje de Kort Programmamanager Duurzame & Gezonde Stad gemeente Helmond

€50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen mkb’ers daarom een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart is er in totaal €15 miljoen beschikbaar voor ondernemers om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook in september kunnen ondernemers subsidie aanvragen. Op de website www.slimwerkgeven.nl kunnen mensen alvast meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkendeleven. Werkgevers hebben vaak minder tijd, geld of kennis dan grotere bedrijven om hun medewerkers daarin te begeleiden. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken. Want scholing en ontwikkeling zijn heel belangrijk om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen werk kunnen doen dat ze leuk vinden en ook fysiek aankunnen.

Minister Koolmees: “Mkb-bedrijven vormen de ruggengraat van onze arbeidsmarkt. Bijna iedereen brengt er wel een deel van zijn carrière door. Daarom is het ook zo belangrijk dat we mkb-ondernemers een handje helpen bij het leren en ontwikkelen in hun bedrijf. Ik hoop dat alle ondernemers van Nederland de komende weken gaan nadenken over een eventuele subsidieaanvraag in maart. Wat zouden zij willen doen om van hun onderneming een leerrijke werkplek te maken?”

Subsidie aanvraag
Elke mkb-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot €25.000. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om medewerkers tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding te laten volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk de begeleidingskosten van een werkgever in dit derde leerwegtraject. Werkgevers die nog niet weten of en waarvoor zij het geld willen inzetten, kunnen ook wachten tot na de zomer. In september wordt een tweede tijdvak geopend. Elk jaar kunnen bedrijven in maart en in september een aanvraag kunnen doen. Op de website www.slimwerkgeven.nl kunt u alvast meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.


Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie, net als samenwerkingsverbanden van mkb’ers, brancheorganisaties, O&O-fondsen, onderwijsinstellingen of werknemers- en werkgeversverenigingen. Zij kunnen hun aanvraag – bijvoorbeeld om gezamenlijk een bedrijfsschool op te richten – jaarlijks vanaf 1 april tot en met 30 juni indienen.

Helmond GlasvezeLab: We hebben u nodig!

Beste MKB-er,

Helmond is uitgeroepen tot de meest MKB-vriendelijke stad van Nederland, en zo een stad willen we graag blijven. Dit betekent dat we ook innovatie in de MKB-sector graag willen aanmoedigen en steunen. Daarom organiseren we een Glasvezel Hackathon op 17 en 18 februari in Helmond: GlasvezeLab.

Ons eigen glasvezelnetwerk
Op dit moment wordt in Helmond glasvezel aangelegd. Glasvezel is een dunne, sterke draad van glas, die signalen snel en betrouwbaar over grote afstanden verstuurt. Dit resulteert in een hoge internetsnelheid. Door gebruik te maken van dit netwerk kunnen diensten veilig en betrouwbaar worden geleverd, maar ook goedkoper worden voor uw bedrijf. Dankzij glasvezel zijn ontwikkelingen mogelijk zoals onderwijs of zorg op afstand, maar ook technologische ontwikkelingen op de Automotive Campus en slimme oplossingen in de openbare ruimtes zoals slimme verkeerslichten. Omdat glasvezel in elke markt een impact kan maken, zien we hier ook kansen voor u.

GlasvezeLab
We willen graag de regionale MKB-sector mobiliseren om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die gebruik maken van dit glasvezel netwerk en zo onze stad nog innovatiever maken. Dit doen we graag in samenwerking met u en andere deelnemers. Loopt u al een tijd rond met een innovatief idee wat u graag naar een nieuw niveau wilt tillen? Dan is dit GlasvezeLab de uitgelezen kans!

Tijdens de GlasvezeLab werken de deelnemers samen met MKB-ers aan het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten die een fundamentele klantvraag oplossen door gebruik te maken van glasvezel in de regio. Tijdens het GlasvezeLab begeleiden we de deelnemers om het gekozen vraagstuk binnen uw, maar ook andere industrieën op te lossen. Dit wordt gedaan door het snel ontwerpen en testen van een propositie, waardoor er na twee halve dagen een ’proof of concept’ ligt die verder ontwikkeld kan worden. Hier houdt het Lab op, maar blijft de ambitie van Helmond bestaan. Daarom zijn er hierna nog meerdere andere initiatieven en evenementen waar u bij betrokken kunt worden.

Uw rol
U kunt op twee verschillende manieren deelnemen aan het GlasvezeLab.

 1. U bent aanwezig tijdens de pitches van de uiteindelijke oplossingen. Dit is op 18 februari van 15:30 – 16:30, met een aansluitende netwerkborrel. Op deze manier kunt u alle oplossingen horen, en door vertalen naar oplossingen die voor u ook relevant zijn.
 2. U wordt een teamleider van een team tijdens het GlasvezeLab (17 februari van 09:00 tot 12:30, en 18 februari van 12:30 tot 17:00). Aan het eind van deze twee dagen heeft u dan een concreet idee waar uw bedrijf direct mee aan de slag zou kunnen als u besluit er verder mee te gaan.

Wilt u een teamleider zijn of aanwezig zijn tijdens de pitches? Laat het ons weten via: N.Laurijsse@helmond.nl
Na aanmelding zult u een volledig programma ontvangen.

Wegafsluitingen in laatste fase Induma West

Onderstaand de 'bewonersbrief' van de aannemer met informatie over wegafsluitingen in de laatste fase 'reconstructie openbare ruimte Induma West'.

Geachte ondernemer,

UPDATE:

Helaas kunnen de werkzaamheden van de aannemer niet plaatsvinden zoals aangegeven in deze berichtgeving. Naar alle waarschijnlijkheid zal de eindfase begin maart zijn.

Zoals u al hebt kunnen zien zijn wij nog volop bezig met de laatste fases van de werkzaamheden met betrekking tot Reconstructie Induma West en de Scheepsboulevard te Helmond.

Een van de laatste werkzaamheden is het aanbrengen van een nieuwe asfalt deklaag in de Montgomerystraat en de Scheepsboulevard.Deze asfalteringswerkzaamheden staan nu gepland voor a.s. vrijdag 24 januari 2020.

Voor de Scheepsboulevard zijn er nog voorbereidende werkzaamheden te verrichten op woensdag 22 januari en donderdag 23 januari.

Om ons werk goed te kunnen doen zijn onderstaande weggedeelte afgesloten voor alle verkeer.

 • De Montgomerystraat is afgesloten tussen de Zandstraat en de Scheepsboulevard op vrijdag 24 januari van 7.00 uur tot circa 16.00 uur.
 • De Scheepsboulevard is afgesloten tussen de Churchill-laan en de Montgomerystraat van woensdag 22 januari 7.00 uur tot vrijdag 24 januari 16.00 uur.

Bedrijven aan de Scheepsboulevard zijn tijdens deze werkzaamheden (tijdelijk) te bereiken via de ingang van de parkeergarage aan de achterzijde (1e en 2 e Indumaweg). 

Parkeren
Wij verzoeken u om rekening te houden met het parkeren van auto’s tijdens onze werkzaamheden.
In het werkgebied kan gedurende de werkzaamheden niet worden geparkeerd (ook niet voor laden en lossen).
Het werkgebied wordt door ons ter plekke afgezet met behulp van verkeersborden/wegafzettingen.

Afvallcontainer aanbieden
Tijdens de uitvoering is het betreffende werkvak ook afgesloten voor de vuilniswagen. Wij vragen u om uw (huis-)vuilcontainer buiten het werkvak aan te bieden op een plek die voor de vuilniswagen bereikbaar is.

Uiteraard proberen wij het werk zo snel mogelijk klaar te hebben en overlast zoveel mogelijk te beperken. Hebt u vragen? Neem dan contact op met de uitvoerder, Joost van Creij of met de projectleider Ad van Rooij, van aannemersbedrijf Jan van den Boomen BV.

Met vriendelijke groet,

Ad van Rooij

Jan van den Boomen BV

 

Ad van Rooij   06-22516365                       Joost van Creij     06-10978502                    Kantoor Jan vd Boomen BV
ad@vd-boomen.nl                                     joost@vd-boomen.nl                                   0411-631257
Projectleider                                              Uitvoerder

 

 

Terreinbijeenkomsten ondernemers januari

Ben jij ondernemer of manager van een bedrijf op een van de Helmondse bedrijventerreinen?
Dan nodigen wij je graag uit voor de jaarlijkse terreinbijeenkomst.

Ontmoet collega ondernemers, krijg updates over de laatste ontwikkelingen en geef je input over de behoeften van jouw bedrijf m.b.t. de inrichting van jouw bedrijventerrein.

Het is van belang om je mening over de inrichting van jouw bedrijventerrein nu te laten horen. Er zijn middelen beschikbaar vanuit de gemeente [2 miljoen in totaal] om de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen aan te pakken!

 • BZOB
  Maandag 20 januari 12.00 -14.00 – bij Kemie

 • Hoogeind-De Weijer
  Dinsdag 21 januari 12.00 - 14.00 uur – bij Sligro

 • Groot Schooten
  Maandag 27 januari 12.00 - 14.00 uur – bij Place for Bizz

 • Helmond West
  Dinsdag 28 januari 12.00 - 14.00 – bij BCT

SBH kijkt er naar uit om samen met jou en collega ondernemers het jaar in te luiden met deze waardevolle bijeenkomst. 


Zorg dat je erbij bent en laat van je horen!

Programma en aanmelden vindt je hier>

Kartrekker voor 900 bedrijven in Helmond

Het succes van Frits Rutten

HELMOND - Hij was sportdocent en tennisleraar, werd directeur van een wasserij en zorgt tegenwoordig voor betere en mooiere bedrijventerreinen in Helmond. En met dat laatste trekt Frits Rutten de aandacht, tot ver buiten de regio.

 
Tientallen camera’s dragen bij aan de veiligheid op de Helmondse bedrijventerreinen, waar overal glasvezel ligt, waar steeds meer daken zonnepanelen hebben en waar de hoeveelheid afval slinkt omdat bedrijven hun reststromen onderling via internet verhandelen; wat de een overhoudt, kan een ander gebruiken. Al deze zaken hebben één ding gemeen: ze kwamen uit de koker van Frits Rutten. Een doener, die ook verdraaid makkelijk praat.
Rutten is parkmanager van de bedrijventerreinen in Helmond; hij behartigt in die zin de belangen van zo’n 900 firma’s. Het begon in 2008 met Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH), dat mede door hem werd opgericht. Deze organisatie is inmiddels zo succesvol dat de 66-jarige Beek en Donkenaar het ‘Helmondse model’ de laatste tijd op tal van plekken heeft uitgelegd, van Grave tot Roosendaal en van Heerlen tot Oirschot. Daarnaast hangt er geregeld iemand van een gemeente of provincie aan de telefoon om te informeren.
 

Helmond loopt voorop

Het ‘Helmondse model’ komt neer op zo veel mogelijk samenwerking. Elk bedrijf binnen de stadsgrenzen draagt sinds 2013 verplicht bij aan het ondernemersfonds, naar rato. Totale jaarlijkse inleg voor de bedrijventerreinen: circa 350.000 euro. Van dat geld worden allerlei gezamenlijke projecten bekostigd. Vrijwel altijd betaalt de gemeente mee. Deze constructie werkt zo goed dat Helmond dus in allerlei opzichten vooroploopt. Enkele cijfers: de eerste 2.900 zonnepanelen zijn gelegd, de volgende 27.700 - ook deels voor Laarbeek - komen in 2020. En het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van het reststromenplatform, InduSym, is in een jaar tijd gegroeid van honderd tot honderden.

Rutten is de spin in het web. Hij overlegt met alles en iedereen, waarbij hij eigenlijk per definitie sneller wil dan zijn gesprekspartner, geen blad voor de mond neemt en geregeld een protocol negeert. Droogjes: „Ik heb bij de gemeenteraad wel eens geantwoord op vragen die aan een wethouder waren gesteld. En bij bestuurders roepen mijn uitspraken wel eens spanning op.” Rutten komt ermee weg, omdat hij weet waar hij het over heeft, en omdat hij het goed kan verwoorden.

Genieten van weerstand

„Zit in de familie”, zegt hij over zijn verbale kracht. Net als zijn vader Wil begon hij als sportdocent. „Elf jaar lesgegeven op De Stroom in Gemert, waarvan vier samen met mijn vader.” Van de ene dag op de andere dag werd Rutten bedrijfsleider bij wasserij Aurora in Gemert en daarna directeur van Wilhelmina in Helmond. Het is minder bijzonder dan het lijkt. „Mijn hart ligt bij organiseren. Dat was op school al zo. Ik hou er ook niet van om op de winkel te passen, zoek uitdagingen en kan genieten van weerstand. Dan is het des te mooier als iets lukt. Vaak is het trouwens gewoon je gezond boerenverstand gebruiken.”

Dat verstand zei hem twintig jaar geleden dat het anders moest met het Helmondse bedrijfsleven. Door de geplande woningbouw op Suytkade zou de bedrijfsvoering van een aantal ondernemingen, waaronder wasserij Wilhelmina aan de Kanaaldijk Zuid-West, in gevaar komen. Als voorzitter van de Hoogeindse ondernemerskring liet Rutten bedrijven inzien dat ze vanwege gemeenschappelijke belangen hun krachten beter konden bundelen. Zo ontstond vrij soepel het Masterplan Hoogeind. Een aantal firma’s, ook Wilhelmina (later Lavans), verhuisde naar nieuwe plekken.

Naar mij gekeken

De komst van Stichting Bedrijventerreinen Helmond in 2008 was maar een tussenstap. Vier jaar later hielden de afzonderlijke ondernemerskringen van Hoogeind, BZOB en Groot-Schooten op te bestaan; alles kwam onder de paraplu van SBH. Rutten werd het gezicht van de organisatie. „Ik was toen net weg bij Lavans. Er werd naar mij gekeken.” Binnen een mum van tijd bouwde hij de stichting verder uit. Tegenwoordig vallen alle Helmondse bedrijventerreinen er onder. „Helmond kent erg veel mkb-bedrijven, er is al snel een gezamenlijk belang”, verklaart hij de opvallende eensgezindheid.

SBH is een communicatiekanaal voor het Helmondse bedrijfsleven en een aanspreekpunt voor de gemeente. Het beschikt over een duidelijke en actuele website, waar verduurzaming een niet te missen thema is. Met genoegen constateert Rutten dat steeds meer bedrijven oog hebben voor hun impact op mens en milieu. In veel gevallen gaat het om het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Hier zit voor de Beek en Donkenaar ook een persoonlijke drijfveer. „We hebben wat astma-patiënten in de familie. En ik heb zes kleinkinderen. Ik wil graag dat zij opgroeien in een gezonde omgeving.”

Een Bourgondiër

Rutten woont in Beek en Donk, naast het Grieks restaurant van een van zijn dochters en naast de lunchroom van zijn vrouw. Hij heeft uit twee huwelijken vijf kinderen. „Ik ga graag naar mijn kleinzonen kijken als ze moeten voetballen. En naar mijn dochters, die dansen. En ik ga graag uit eten, ben best een Bourgondiër.” Verder gaat hij elke zomer op vakantie naar Spanje en bezoekt hij nu en dan familie in verre oorden als Canada en Zuid-Korea. De rest van de tijd is hij bezig met SBH, vaak zeven dagen in de week. „Eigenlijk is het meer een hobby.”

Een betaalde hobby dan toch. Want uiteraard krijgt Rutten een salaris. Goedgekeurd door het bestuur. „We hebben een bestuur met bijna de helft jongeren en een dagelijks bestuur met twee vrouwen en één man”, zegt hij met gepaste trots. Ook in het parkmanagement is de volgende generatie goed vertegenwoordigd. Letterlijk, want Ruttens zoon Niels is tevens zijn collega. Samen houden ze kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Lagedijk, op industrieterrein Hoogeind. Voormalig TU/e-student Immanuel Geesing runt InduSym, met hulp van een medewerkster en twee business-studenten van Fontys.

Meer armslag

Niet dat Rutten plannen heeft om te stoppen. Integendeel. Hij heeft nog genoeg te wensen. Meer ruimte bijvoorbeeld. „BZOB is vol, Hoogeind is vol. Dit is wel een punt van zorg. Het is daarom goed dat we aan de zuidkant van de stad samen met andere gemeenten kijken naar mogelijkheden.” Grenzen zijn aan het vervagen, merkt Rutten. Een tijd terug kampte Asten met te weinig industriegrond en verkaste een aantal bedrijven naar Helmond. Waarna ze dus automatisch gingen meedraaien in het ondernemersfonds van SBH. Weer meer armslag. „We trekken ook steeds vaker samen op met het centrummanagement en het wijkmanagement”, voegt Rutten toe.

Vorige maand werd de camera-uitkijkcentrale op de Automotive Campus officieel in gebruik genomen. Rutten: „We willen zelf veiligheidsanalyses gaan maken. Niet zoals de politie natuurlijk, maar wel in beeld brengen wat de voornaamste knelpunten zijn, waar we kwetsbaar zijn. Sinds de komst van cameratoezicht is de criminaliteit minder geworden, maar ze is nog niet weg.” Wel al winst: mede dankzij het cameratoezicht kunnen bedrijven nu via SBH met vijftien procent korting een brandverzekering afsluiten.

Nog meer op komst

Nog meer is op komst: Rutten is bezig met een gemeenschappelijke warmte-koudeopslag op Groot-Schooten (als alternatief voor gas) en een proceswaterfabriek op BZOB (minder waterverbruik). Ook gaan in Helmond twee proefprojecten draaien: één om drugscriminaliteit in bedrijfspanden terug te dringen (samenwerking met het Peelland Interventie Team) en één rond de informatievoorziening bij calamiteiten (een soort NL-Alert, maar dan sneller en completer). En er komt een conciërge voor de bedrijventerreinen. Binnenkort kan Rutten er vast meer over vertellen.


Parkmanager Frits Rutten van Stichting Bedrijventerreinen Helmond. © Foto van de Meulenhof